اشبالت
ما 19 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
قربان امیری

امیری


نام مدیرعامل: قربان امیری تلفن: 32852779-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم
احمد پوری

پوری


نام مدیرعامل: احمد پوری تلفن: 32852466-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم
عباس عبدالهی پور

یکتا


مدیرعامل: عباس عبداللهی پور تلفن: 32853224-041 فکس: 32853224-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
اهرام میرزایی

اهرام


مدیر عامل : اهرام میرزایی آدرس:تبریز-چرمشهر -خیابان شهریار تلفن: 32852913-041
سیامک حاکی

سیامک حاکی مایان علیا


آدرس:تبریز-چرمشهر خیابان شهریار فرعی اول جنب قربان حاکی 09141057902
کریم رنجبری

کریم رنجبری مایان علیا


مدیرعامل: کریم رنجبری مایان علیا شماره تلفن: 32852654-041 شماره فکس: 32852654-041 آدرس: چرمشهر تبریز خیاب
رضا فرشی

فرشی


مدیرعامل:رضا فرشی فکس: 32852049-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 88/1  
هدایت عبدالهی پور

عبداللهی پور


مدیرعامل: هدایت عبداللهی پور تلفن: 32852043-041 فکس: 32852043-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک21
فرامرز تمدن

برادران تمدن


مدیرعامل: فرامرز تمدن تلفن: 32852494-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم  
کریم کفشدوز

منتخب 2 کفشدوز


مدیرعامل: کریم کفشدوز تلفن: 32852859-041و 32853041-041 فکس: 32852073-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک9
علی قهرمان

چرم خزر


مدیرعامل: علی قهرمان مایان علیا تلفن: 32852558-041 فکس: 32852558-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم
حجت امیری

یونس اوغلی2


مدیرعامل: حجت امیری تلفن: 32853100-041 فکس: 32852047-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار