اشبالت
رضا فرشی

فرشی


مدیرعامل:رضا فرشی فکس: 32852049-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 88/1  
هدایت عبدالهی پور

عبداللهی پور


مدیرعامل: هدایت عبداللهی پور تلفن: 32852043-041 فکس: 32852043-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک21
فرامرز تمدن

برادران تمدن


مدیرعامل: فرامرز تمدن تلفن: 32852494-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم