رنگرزي
حامد نصیب پرست

رنگرزی حامد نصیب پرست


مدیرعامل: حامد نصیب پرست حکم آباد تلفن: 32852562-041 آدرس: چرمشهر -جاده اصلی
بهبود پورحسین

رنگرزی بهزاد حسینی


مدیرعامل: بهبود پورحسین تلفن: 32852562-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
بهروز آذربار

رنگرزی بهروز


مدیرعامل: بهروز آذربار تلفن: 32853036-041 فکس: 32853036-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
leather-forever-exhibition-by-hermes

رنگرزی ستاری


مدیرعامل: یونس ستاری تلفن: 32853311-041 فکس: 32853311-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم