رومبلى گاوى
ما 12 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
علی حق سای

حق سای


مدیرعامل: علی حق سای تلفن: 32853033-041 فکس: 32852933-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 25
محمد کاظمی تبریزی

کاظمی تبریزی


مدیرعامل: محمد یعقوب توفیق کاظم تبریزی تلفن: 32853061-041 فکس: 32852095-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک
آقای محمد علی بیگی

علی بیگی واحد1


مدیرعامل: عزیز بیگی تلفن: 32853042-041 فکس: 32852056-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 21
فراز عمران هاشمی

عمران


مدیرعامل: فربد عمران هاشمی تلفن: 32853065-041 فکس: 32852480-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک4/17
کاظم پوررسول

شیمی چرم


مدیرعامل: کاظم پوررسول تلفن: 32852041-041 و 32852586-041 فکس: 32853021-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 60
امیرحسن قربانی وفا

شکوه یک


مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا تلفن: 32852791-041 و 32852575-041 فکس: 32852576-041 و 32853048-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
محمد فریدجعفری

فرید


مدیرعامل: محمد و مسعود فریدجعفری تلفن: 32852130-041 فکس: 32852096-041 و 32852566-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک
امیرحسن زاده دلیر

افروزکار


مدیرعامل:امیر حسن زاده تلفن: 32852122-041و 32853063 فکس: 32852922-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 53 دربا
محمددباغی صدر

ستاره صدر


مدیرعامل: محمد دباغی صدر تلفن: 32852648-041 فکس: 32852647-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 8/1
محمدحسن دباغی صدر

صدر


مدیرعامل: محمدحسن دباغی صدر تلفن: 32853057-041 فکس: 32852066-041 آدرس: خیابان دوم پلاک8
سعید دباغی صدر

شمس


مدیرعامل: حسن و سعید دباغی صدر تلفن: 32853098-041 و 32852802-041 فکس: 32852801-041 آدرش: خیابان اول پلاک36
ابراهیم دباغی صدر

صدرا


مدیرعامل: ابراهیم دباغی صدر تلفن: 32852212-041 فکس: 32852045-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 34