رومبلى گاوى
علی حق سای

حق سای


مدیرعامل: علی حق سای تلفن: 32853033-041 فکس: 32852933-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 25
محمد کاظمی تبریزی

کاظمی تبریزی


مدیرعامل: محمد یعقوب توفیق کاظم تبریزی تلفن: 32853061-041 فکس: 32852095-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک
فراز عمران هاشمی

عمران


مدیرعامل: فربد عمران هاشمی تلفن: 32853065-041 فکس: 32852480-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک4/17
کاظم پوررسول

شیمی چرم


مدیرعامل: کاظم پوررسول تلفن: 32852041-041 و 32852586-041 فکس: 32853021-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 60
امیرحسن قربانی وفا

شکوه یک


مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا تلفن: 32852791-041 و 32852575-041 فکس: 32852576-041 و 32853048-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
محمدحسن دباغی صدر

صدر


مدیرعامل: محمدحسن دباغی صدر تلفن: 32853057-041 فکس: 32852066-041 آدرس: خیابان دوم پلاک8