صادرکننده
ما 25 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
امیر شایان گهر

بازرگانی شایان


مدیرعامل: امیر شایان گهر تلفن: 32852489-041 فکس: 34760597-041 و 33351246-041 آدرس: بازار شریفی چرمشهر - جاده اصلی
یوسف اسماعیل زاده

یوسف اسماعیل زاده


مدیرعامل: یوسف اسماعیل زاده اسکندانی تلفن و فکس: 34768785-041 آدرس: تبریز-خیابان صائب تبریزی کوی شهیدس
وحید بنابیان

وحید بنابیان


مدیرعامل: وحید بنابیان تلفن: 32852766-041 و 33348772-041 فکس: 33341427-041 آدرس: تبریز بازار کیان پلاک 67
کیوان اهری

اهری


مدیرعامل: کیوان اهری تلفن: 35244757-041 و 33313955-041 فکس: 32852068-041 آدرس: تبریز بازار سرای قندفروشان پلاک 27
مسعود بنابیان

خوشه چرم خاوران


مدیرعامل: مسعود بنابیان تلفن: 32852492-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم
علی امین کاظمی

امین


مدیرعامل: علی امین کاظمی تلفن: 32852850-041 فکس: 35558717-041 آدرس:  چرمشهر خیابان چهارم پلاک2
علی حق سای

حق سای


مدیرعامل: علی حق سای تلفن: 32853033-041 فکس: 32852933-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 25
اصغر یاراختر

یاراختر


مدیرعامل: اصغر یاراختر تلفن: 32852483-041 فکس: 32853094-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک6
کاظم پوررسول

شیمی چرم


مدیرعامل: کاظم پوررسول تلفن: 32852041-041 و 32852586-041 فکس: 32853021-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 60
محمدامین اسکندانیان

کوثر


مدیرعامل: محمد امین اسکندانیان تلفن: 32852006-041 فکس: 32853306-041و 32852561-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک56
شاهین بنابیان

آینده چرم


مدیرعامل: شاهین بنابیان تلفن: 32852068-041 فکس: 32852766-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 28
امیرحسن قربانی وفا

شکوه یک


مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا تلفن: 32852791-041 و 32852575-041 فکس: 32852576-041 و 32853048-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم