لباسى گاوى
ما 10 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
کاظم پوررسول

شیمی چرم


مدیرعامل: کاظم پوررسول تلفن: 32852041-041 و 32852586-041 فکس: 32853021-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 60
شاهین بنابیان

آینده چرم


مدیرعامل: شاهین بنابیان تلفن: 32852068-041 فکس: 32852766-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 28
امیرحسن قربانی وفا

شکوه یک


مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا تلفن: 32852791-041 و 32852575-041 فکس: 32852576-041 و 32853048-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
محمد فریدجعفری

فرید


مدیرعامل: محمد و مسعود فریدجعفری تلفن: 32852130-041 فکس: 32852096-041 و 32852566-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک
امیرحسن زاده دلیر

افروزکار


مدیرعامل:امیر حسن زاده تلفن: 32852122-041و 32853063 فکس: 32852922-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 53 دربا
محمددباغی صدر

ستاره صدر


مدیرعامل: محمد دباغی صدر تلفن: 32852648-041 فکس: 32852647-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 8/1
محمدحسن دباغی صدر

صدر


مدیرعامل: محمدحسن دباغی صدر تلفن: 32853057-041 فکس: 32852066-041 آدرس: خیابان دوم پلاک8
سعید دباغی صدر

شمس


مدیرعامل: حسن و سعید دباغی صدر تلفن: 32853098-041 و 32852802-041 فکس: 32852801-041 آدرش: خیابان اول پلاک36
ابراهیم دباغی صدر

صدرا


مدیرعامل: ابراهیم دباغی صدر تلفن: 32852212-041 فکس: 32852045-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 34
موسی باستانیان شاهگلی

شرکت شهریار چرم تبریز یکتا ( شاهگلی)


مدیر عامل:موسی باستانیان شاهگلی تلفن: 32852010-041 فکس: 32852091-041 چرمشهر خیابان شهریار پلاک 120