چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
علی بیگی 1

علی بیگی واحد2


مدیرعامل: علی بیگی تلفن: 32852505-041 فکس: 32852056-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم
رسول دیزجی

صدرام


نام مدیرعامل: رسول سرکندیزجی تلفن: 32852123-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم
وحید مقصودی

مقصودی


مدیر عامل : وحید مقصودی تلفن : 32853303-041 آدرس : چرمشهر - خیابان دوم
علی قربانی وفا

شکوه 2

  • distance: 6,528 Kilometers

نام مدیرعامل: علی قربانی وفا تلفن: 32853048-041 فکس : 32852575-041 آدرس: چرمشهر تبریز خیابان چهارم پلاک 4
احمد یاراختر

یاراختر2


مدیرعامل: احمد یاراختر تلفن: 32852952-041 آدرس: چرمهر خیابان چهارم پلاک 1/6
مسعود بنابیان

خوشه چرم خاوران


مدیرعامل: مسعود بنابیان تلفن: 32852492-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم
عبداله دباغ نیکوخصلت

نیکوخصلت


مدیرعامل:عبداله دباغ نیکوخصلت تلفن: 32853079-041 و 32852548-041 فکس: 32853079-041 درس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 3
آقای یونس جعفریان امیرخیزی

امیرخیزی واحد یک


مدیرعامل: یونس جعفریان امیرخیزی تلفن: 32853092-041 041-32852096 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 33
Scan10129

برادران فرشی


مدیرعامل: مرتضی فرشی تلفن: 32853058-041 و 32853134-041 فکس: 32852790-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 29
علی امین کاظمی

امین


مدیرعامل: علی امین کاظمی تلفن: 32852850-041 فکس: 35558717-041 آدرس:  چرمشهر خیابان چهارم پلاک2
علی حق سای

حق سای


مدیرعامل: علی حق سای تلفن: 32853033-041 فکس: 32852933-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 25
محمد کاظمی تبریزی

کاظمی تبریزی


مدیرعامل: محمد یعقوب توفیق کاظم تبریزی تلفن: 32853061-041 فکس: 32852095-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک