چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
تورج قرقره چی

آتا


مدیرعامل: تورج قرقره چی تلفن: 32852070-041 فکس: 32852985-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک79
حبیب شجاعان

آذران


مدیرعامل:حبیب شجاعان تلفن: 32852071-041 و 32853099-041 فکس: 32852071-041 آدرس: خیابان دوم پلاک 47
علیرضا یاراختر

آراز چرم


مدیرعامل: علیرضا یاراختر تلفن: 32852077-041 فکس: 32853054-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول
علی آهنگری

آهنگری


مدیرعامل: علی آهنگری تلفن: 32852107-041 فکس: 32853070-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک65
شاهین بنابیان

آینده چرم


مدیرعامل: شاهین بنابیان تلفن: 32852068-041 فکس: 32852766-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 28
ابراهیم ابراهیمی نژاد

ابراهیمی نژاد


مدیرعامل:ابراهیم ابراهیمی نژاد تلفن: 32852008-041 فکس: 32852679-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلا
وحید شرکت تبریزی

اطمینان 2


مدیرعامل: وحید شرکت تبریزی - رقیه دباغی صدر تلفن: 32853071-041 فکس: 32853071-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلا
غلامرضا دباغ افروز

افروزان


مدیرعامل: غلامرضا دباغ افروز تلفن:  32853415-041 فکس: 33312318-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم روبروی چرم ستار
امیرحسن زاده دلیر

افروزکار


مدیرعامل:امیر حسن زاده تلفن: 32852122-041و 32853063 فکس: 32852922-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پلاک 53 دربا
رضی جعفریان امیرخیزی

امیرخیزی واحد 2


مدیرعامل: رضی جعفریان امیرخیزی تلفن: 32853011-041 فکس: 32853106-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک22
آقای یونس جعفریان امیرخیزی

امیرخیزی واحد یک


مدیرعامل: یونس جعفریان امیرخیزی تلفن: 32853092-041 041-32852096 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 33
علی امین کاظمی

امین


مدیرعامل: علی امین کاظمی تلفن: 32852850-041 فکس: 35558717-041 آدرس:  چرمشهر خیابان چهارم پلاک2