چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
احمد یاراختر

یاراختر2


مدیرعامل: احمد یاراختر تلفن: 32852952-041 آدرس: چرمهر خیابان چهارم پلاک 1/6
اصغر یاراختر

یاراختر


مدیرعامل: اصغر یاراختر تلفن: 32852483-041 فکس: 32853094-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک6
میرکاظم اصل خادمی

کیا


مدیرعامل: میرکاظم اصل خادمی تلفن: 32853074-041 فکسک 32853074-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 26
محمدامین اسکندانیان

کوثر


مدیرعامل: محمد امین اسکندانیان تلفن: 32852006-041 فکس: 32853306-041و 32852561-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک56
میرکمال اصل خادمی

کمال


مدیرعامل: کمال اصل خادمی تلفن: 32852462-041 فکس: 32852663-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 24
کریم حسین پور فیضی

کریم پورفیضی


مدیرعامل: کریم پورفیضی تلفن: 32852610-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
حبیب قوهوم دباغی

کاوه


مدیرعامل: حبیب قوهوم دباغی تلفن: 32853018-041 فکس: 32852072-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 12
محمد کاظمی تبریزی

کاظمی تبریزی


مدیرعامل: محمد یعقوب توفیق کاظم تبریزی تلفن: 32853061-041 فکس: 32852095-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک
حسین نصرتی الوار

چرمسازی نصرتی


نام مدیرعامل: حسین نصرتی الوار تلفن: 32852939-041 فکس: 32852930-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان اول -زنده با
سعید محمدی

چرمسازی سعید محمدی


مدیرعامل: سعید محمدی تلفن: 32852629-041 فکس: 34425058-041 آدرس: چرمشهر - خیابان دوم
علی اصغر نامپاک

چرم فیروز


مدیرعامل: علی اصغر نامپاک تلفن: 32853052-041 و 32852490-041 فکس: 32852063-041 و 32853028-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم پل
محمدباقر نامپاک

چرم سنا


مدیرعامل: محمدباقر نامپاک تلفن: 32852090-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک93