چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
آقای محمد علی بیگی

علی بیگی واحد1


مدیرعامل: عزیز بیگی تلفن: 32853042-041 فکس: 32852056-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک 21
فراز عمران هاشمی

عمران


مدیرعامل: فربد عمران هاشمی تلفن: 32853065-041 فکس: 32852480-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک4/17
رضا بهشتی

بهشتی


مدیرعامل: رضا بهشتی تلفن: 32852770-041 فکس: 32853025-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک17
اصغر یاراختر

یاراختر


مدیرعامل: اصغر یاراختر تلفن: 32852483-041 فکس: 32853094-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک6
غلامحسین محمدخانلو

مهدیزاده


مدیرعامل: غلامحسین محمدخانلو تلفن: 32852475-041 فکس: 32853216-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 11
سیروس روشندل

روشندل


مدیرعامل: سیروس روشندل تلفن: 32852015-041 فکس: 32853274-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 9
یعقوب نیمه فروش

نگین


مدیرعامل: یعقوب نیمه فروش تلفن: 32852032-041 فکس: 32852943-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 5
حسن دهقانی بدر

بدر


مدیرعامل: حسن دهقانی بدر تلفن: 32852089-041 فکس: 32852089-041 آدرس:چرمشهر خیابان سوم پلاک 88
سیدجلیل متین

متین


مدیرعامل: سید جلیل متین تلفن: 32853209-041 فکس : 32853209-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 87
خلیل صمدی

صمدی


مدیرعامل: خلیل صمدی تلفن: 32853078-041 فکس: 32853078-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 90
کاظم پوررسول

شیمی چرم


مدیرعامل: کاظم پوررسول تلفن: 32852041-041 و 32852586-041 فکس: 32853021-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 60
محمدابراهیم نیمه فروش

ناصر


مدیرعامل: محمدابراهیم نیمه فروش تلفن: 32852899-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 17