چرم رويه گاوى
ما 82 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
محمدامین اسکندانیان

کوثر


مدیرعامل: محمد امین اسکندانیان تلفن: 32852006-041 فکس: 32853306-041و 32852561-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک56
میرکاظم اصل خادمی

کیا


مدیرعامل: میرکاظم اصل خادمی تلفن: 32853074-041 فکسک 32853074-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 26
غلامرضا صفایی

صفایی


مدیرعامل: غلامرضا صفایی تلفن: 32852046-041 فکس: 32852046-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلاک31
ابراهیم ابراهیمی نژاد

ابراهیمی نژاد


مدیرعامل:ابراهیم ابراهیمی نژاد تلفن: 32852008-041 فکس: 32852679-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلا
عباس ابراهیمی نژاد

برادران ابراهیمی نژاد


مدیرعامل: عباس ابراهیمی نژاد تلفن: 32852669-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلاک 25
ناصر مشین چی

شعله


مدیرعامل: ناصر مشین چی تلفن: 32852788-041 فکس: 32853096-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلاک38
کریم حسین پور فیضی

کریم پورفیضی


مدیرعامل: کریم پورفیضی تلفن: 32852610-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
حبیب قوهوم دباغی

کاوه


مدیرعامل: حبیب قوهوم دباغی تلفن: 32853018-041 فکس: 32852072-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 12
مهدی حسین پور

حسین پور


مدیر عامل: مهدی حسین پور تلفن: 32852492-041 فکس: 32853309-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 20
میرکمال اصل خادمی

کمال


مدیرعامل: کمال اصل خادمی تلفن: 32852462-041 فکس: 32852663-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 24
شاهین بنابیان

آینده چرم


مدیرعامل: شاهین بنابیان تلفن: 32852068-041 فکس: 32852766-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 28
امیرحسن قربانی وفا

شکوه یک


مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا تلفن: 32852791-041 و 32852575-041 فکس: 32852576-041 و 32853048-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم