چرم زيره و کفى
ما 8 واحد در لیست شما پیدا کردیم.
یوسف پوراسد

پوراسد


نام مدیرعامل: یوسف پوراسد تلفن: 32852012-041 آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم
محمدرضا نیکوخصلت

چرم ایران نیکو


مدیرعامل: محمدرضا نیکوخصلت تلفن : 32853044-041 فکس: 32852945-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک 81
ابراهیم رشدی

رشدی


مدیرعامل: ابراهیم و برادران رشدی تلفن: 32852753-041 فکس: 32852499-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم
اکبر چلنگری

اکبر


مدیرعامل: اکبر چیلنگری تلفن:32852628-041 فکس: 32853084-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
کریم کرامت بخش

زرین


مدیرعامل: کریم کرامت بخش تلفن: 32853035-041 فکس:32852542-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 69
یحیی انزلچی

انزلچی


مدیرعامل: یحیی انزلچی تلفن: 32852053-041 فکس:32852054-041 آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک 73
کریم رضایی نسب

رضایی


مدیرعامل: کریم رضایی نسب تلفن: 32852131-041 فکس: 32852131-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار
علی محمد نقی زاده

نقی زاده


مدیرعامل: علی محمد نقی زاده تلفن: 32852052-041 فکس: 34783795-041و 32852774-041 آدرس: چرمشهر خیابان امیرخیزی پلاک5