چرم زيره و کفى
محمدرضا نیکوخصلت

چرم ایران نیکو


مدیرعامل: محمدرضا نیکوخصلت تلفن : 32853044-041 فکس: 32852945-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک 81
ابراهیم رشدی

رشدی


مدیرعامل: ابراهیم و برادران رشدی تلفن: 32852753-041 فکس: 32852499-041 آدرس: چرمشهر خیابان چهارم