چرم سبک بزى و گوسفندى
محمدرضا نیکوخصلت

چرم ایران نیکو


مدیرعامل: محمدرضا نیکوخصلت تلفن : 32853044-041 فکس: 32852945-041 آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک 81
مسعود بنابیان

خوشه چرم خاوران


مدیرعامل: مسعود بنابیان تلفن: 32852492-041 آدرس: چرمشهر خیابان دوم
علی امین کاظمی

امین


مدیرعامل: علی امین کاظمی تلفن: 32852850-041 فکس: 35558717-041 آدرس:  چرمشهر خیابان چهارم پلاک2
شاهین بنابیان

آینده چرم


مدیرعامل: شاهین بنابیان تلفن: 32852068-041 فکس: 32852766-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک 28
امیرحسن قربانی وفا

شکوه یک


مدیرعامل: امیرحسن قربانی وفا تلفن: 32852791-041 و 32852575-041 فکس: 32852576-041 و 32853048-041 آدرس: چرمشهر خیابان سوم
محمدحسن دباغی صدر

صدر


مدیرعامل: محمدحسن دباغی صدر تلفن: 32853057-041 فکس: 32852066-041 آدرس: خیابان دوم پلاک8