آراز چرم

مدیرعامل: علیرضا یاراختر

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۷۷-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۵۴-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول