ابراهیمی نژاد

مدیرعامل:ابراهیم ابراهیمی نژاد

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۰۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۶۷۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلاک ۲۷