الوندی

نام مدیرعامل: ابراهیم الوندی

تلفن: ۳۲۸۵۲۱۶۶-۰۴۱

آدرس: جاده اصلی چرمشهرپشت بانک سپه سابق