امیرخیزی واحد یک

مدیرعامل: یونس جعفریان امیرخیزی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۹۲-۰۴۱
۰۴۱-۳۲۸۵۲۰۹۶

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک ۳۳