امیرخیزی واحد ۲

مدیرعامل: رضی جعفریان امیرخیزی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۱۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۱۰۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک۲۲