امیری

نام مدیرعامل: قربان امیری

تلفن: ۳۲۸۵۲۷۷۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر روبروی خیابان سوم