امین

مدیرعامل: علی امین کاظمی

تلفن: ۳۲۸۵۲۸۵۰-۰۴۱

فکس: ۳۵۵۵۸۷۱۷-۰۴۱

آدرس:  چرمشهر خیابان چهارم پلاک۲