اهرام

مدیر عامل : اهرام میرزایی

آدرس:تبریز-چرمشهر -خیابان شهریار

تلفن: ۳۲۸۵۲۹۱۳-۰۴۱