اهری

مدیرعامل: کیوان اهری

تلفن: ۳۵۲۴۴۷۵۷-۰۴۱ و ۳۳۳۱۳۹۵۵-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۶۸-۰۴۱

آدرس: تبریز بازار سرای قندفروشان پلاک ۲۷