بارابان سازی اصغر کیانی

مدیرعامل: اصغر کیانی

فکس: ۳۲۸۵۲۸۷۹

آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی خیابان شهریار