بازرگانی باقر نامپاک

مدیرعامل: محمد باقر نامپاک

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۸۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک ۲