بازرگانی تقوی

مدیرعامل: وحید تقوی

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۸۷-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۵۸۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی روبروی خیابان اول پ۳۸