بازرگانی جمشیدی

مدیرعامل: محمد حسین زارع جمشیدی

تلفن: ۳۲۸۵۲۶۶۲-۰۴۱

آدرس: جاده اصلی-اول شهرک چرمشهر