بازرگانی حسن نامپاک

مدیرعامل: محمدحسن نامپاک

تلفن:۳۲۸۵۲۴۹۰-۰۴۱

فکس:۳۲۸۵۳۰۲۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جاده اصلی پلاک۴۱