بازرگانی خدمات ربات سازان عصر نوین

مدیرعامل: پیمان رضاپور

تلفن : ۰۹۱۴۴۱۸۶۴۳۱

آدرس : چرمشهر تبریز خیابان دوم