بازرگانی سروشان

مدیرعامل: بابک سروشان

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۷۴-۰۴۱

آدرس:چرمشهر جاده اصلی بالای بانک سپه قدیم