بازرگانی شایان

مدیرعامل: امیر شایان گهر

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۸۹-۰۴۱

فکس: ۳۴۷۶۰۵۹۷-۰۴۱ و ۳۳۳۵۱۲۴۶-۰۴۱

آدرس: بازار شریفی چرمشهر – جاده اصلی