بازرگانی شیمیایی محمدپور

مدیرعامل: حسن محمدپور

تلفن: ۳۲۸۵۳۲۶۷-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۲۲۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر جنب خیابان امیرخیزی