بازرگانی صباغ

مدیرعامل: زهره پیشنماز اهری

تلفن: ۰۴۱۳۴۴۹۸۶۴۰

آدرس: چرمشهر – جاده اصلی – روبروی خیابان اول