بازرگانی موادشیمیایی غفارزاده

مدیرعامل: سعید غفارزاده

تلفن: ۰۹۱۴۱۱۵۶۲۹۳

 

آدرس: چرمشهر -جاده اصلی – نبش خیابان اول