بازرگانی مواد شیمیایی باطومچی

مدیرعامل:رضا باطومچی

تلفن: ۰۴۱۳۲۸۵۲۴۹۸

آدرس: چرمشهر -خیابان دوم -جنب کارخانه کریم رنجبر