بازیافته

مدیرعامل: جلیل کفشدوزانی شریفی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۸۰-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۸۰۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم پلاک۱۲