برادران ابراهیمی نژاد

مدیرعامل: عباس ابراهیمی نژاد

تلفن: ۳۲۸۵۲۶۶۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان سوم کوچه رزاقی پلاک ۲۵