برادران فرشی

مدیرعامل: مرتضی فرشی

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۵۸-۰۴۱ و ۳۲۸۵۳۱۳۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۷۹۰-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم پلاک ۲۹