برادران کاظمی

مدیرعامل: جلال ، کمال ، کاظم کاظمی تبریزی

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۹۴-۰۴۱ و ۳۲۸۵۳۰۶۱-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۰۹۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول پلاک۶۳