بنی اسدی- کاظمی

مدیرعامل: حامد بنی اسدی – محمد کاظمی

تلفن: ۳۲۸۵۲۵۶۹-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم سمت راست کوچه اول