تمدن

مدیرعامل:محمد و برادران تمدن

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۴۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان شهریار پلاک۱۲۲