تکسون پاندا

مدیرعامل : سعید غفارزاده اقدم

تلفن: ۰۴۷۲۳۲۸۲۳۸۲

آدرس: جاده صوفیان امند کیلومتر ۱۱ بالاتر

از پادگان