جواد خوب کردار

مدیرعامل: جواد خوب کردار

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۷۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۳۸۵-۰۴۱

آدرس: چرمشهر اول جاده اصلی