جواد رنجبر

مدیرعامل: خانم مریم نیک بنیاد

تلفن: ۳۲۸۵۲۰۷۸-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۲۴۷۸-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول