حلاجی زحمت کش

مدیرعامل: عسگر حلاجی زحمت کش

تلفن: ۳۲۸۵۲۸۱۶-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان اول