خوشه چرم خاوران

مدیرعامل: مسعود بنابیان

تلفن: ۳۲۸۵۲۴۹۲-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان دوم