خوش سلیقه

مدیرعامل: سعید خوش سلیقه

تلفن: ۳۲۸۵۳۳۲۳-۰۴۱

آدرس: چرمشهر خیابان چهارم