دانیال

نام مدیرعامل: مهدی سیماراصل

تلفن: ۳۴۷۷۱۳۳۴-۰۴۱

آدرس: تبریز خیابان پاستور قدیم روبروی پاسگاه ۱۵ کاشی ۱۲۳