دباغی صدر

ممدیرعامل: جلیل دباغی صدر

تلفن: ۳۲۸۵۳۰۴۰-۰۴۱ و ۳۲۸۵۳۰۲۴-۰۴۱

فکس: ۳۲۸۵۳۰۴۷-۰۴۱

آدرس: چرمشهر نبش خیابان دوم پلاک۲۰